APROAPE 100 DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ACTIVE FUNCȚIONEAZĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Economia socială în accepțiunea Legii 219/2015 cu modificările și completările ulterioare, reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.
Scopul economiei sociale este creșterea ocupării persoanelor aparținând grupului vulnerabil (persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai), definit la art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Principiile economiei sociale sunt:
– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului, solidaritate și responsabilitate colectivă, convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități, control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate, caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale, personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice, alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor, proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

Economia socială are ca obiective:
– consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:
– producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
– promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Economia socială are rolul de a contribui la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale, tranziția către economia circulară și inovarea social, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice, accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele și serviciile comunității.

Autoritățile administrației publice centrale și locale sprijină activitățile de economie socială prin recunoașterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială, recunoașterea rolului întreprinderilor sociale de inserție prin acordarea mărcii sociale, dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție, promovarea și susținerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale, participarea la activități de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii precum și înființarea de centre de informare și consiliere în domeniul economiei sociale.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție, este gratuită și se realizează de către ANOFM, iar la nivel local prin AJOFM Dâmbovița.