AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE RESTAURARE LA FOSTA ȘCOALĂ DE CAVALERIE

Proiectul „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”, nr. A3-10/2021/24.06.2021, este finanțat prin Programul RO CULTURA – APEL 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2020

Consiliul Județean Dâmbovița a luat în considerare faptul că potențialul turistic este una dintre resursele cele mai importante pe care se poate baza, în viitor, procesul de dezvoltare economică a județului Dâmbovița. Valorificarea potențialului local pentru dezvoltarea turismului și diversificarea economiei locale reprezintă obiectivele ce vor conduce la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a județului. Proiectul concură la atingerea acestui obiectiv, monumentul de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie fiind identificat ca având o valoare deosebită și un potențial turistic însemnat. Obiectivele proiectului corespund obiectivului strategic privind protejarea patrimoniului istoric, așa cum este acesta relevat în cadrul Strategiei sectoriale în domeniul culturii și patrimoniului național. Având în vedere faptul că proiectul urmărește ca monumentul istoric reprezentativ pentru patrimoniul local să fie readus la viață odată cu îmbunătățirea stării sale tehnice – prin reabilitare, și readus în conștiința națională – prin activități de promovare online și offline, el corespunde obiectivului specific sectorial privind îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii. De asemenea, prin activitățile derulate în incinta obiectivului de patrimoniu, în special cele noi, pentru care sunt propuse diverse parteneriate menite să stârnească interesul vizitatorilor și să asigure și dezvolte proiecte cultural-educative trainice, proiectul răspunde direcțiilor principale de acțiune pe termen mediu, prevăzute în Strategie, referitor la dezvoltarea și susținerea, după caz, de programe de educație despre patrimoniu a cetățenilor, cu precădere a tinerilor, și sensibilizarea autorităților publice locale și a comunităților față de problematica monumentelor istorice, precum și dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntariatului în materie de activități care privesc monumentele istorice, mai ales cele de promovare, educare, intervenție și animare.

Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt:

  • Partener național – Asociația Eurotrainer București,

  • Partener transnațional (din Norvegia)Horten Marsjkluub.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, restaurarea și valorificarea clădirii Școlii de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița într-un mod inovativ, prin intermediul unei abordări integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Conservarea și restaurarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște, astfel încât să fie păstrate unicitatea și semnificația istorică a acesteia, prin realizarea de lucrări de intervenție asupra structurii, arhitecturii și instalațiilor clădirii.

  2. Valorificarea obiectivului de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie prin utilizarea functionalităților acestuia pentru desfășurarea de evenimente de tip „Cafenea culturală”, care să stimuleze dezvoltarea economică și socială.

  3. Promovarea Fostei Școli de Cavalerie prin organizarea de evenimente culturale naționale și internaționale, și realizarea unui film de animație cu tema „Cavaleria română în istorie”.

  4. Obiectivele tehnice ale intervenției:

– consolidarea construcției;

– conservarea și restaurarea componentelor arhitecturale ale construcției;

– refuncționalizarea;

– înlocuirea și completarea instalațiilor interioare;

– amenajări de incintă;

– înlocuirea împrejmuirii, astfel încât să fie păstrată unicitatea și semnificația istorică a ansamblului.

  1. Valoarea totală a proiectului „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița” este de 21.790.929,67 lei (inclusiv TVA), din care: valoarea sprijinului financiar nerambursabil din partea SEE de 7.456.746,02 lei (inclusiv TVA), contribuția aferentă cheltuielilor eligibile proprii ale UAT Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, este în valoare de 1.864.186,51 lei (inclusiv TVA) și valoarea contribuției proprii a UAT Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, reprezentând cheltuieli neeligibile – în cuantum de 12.469.997,14 lei (inclusiv TVA).

Perioada de implementare a proiectului: 35 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

Compartimentul Imagine, Relații Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița