CASA DE PENSII DÂMBOVIȚA , PREVEDERI LEGISLATIVE APLICABILE ÎN 2021

Referitor la

   • aplicarea prevederilor Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 238/09.03.2021;

   • Aplicarea, în anul 2021, a unor articole din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

   • Alte prevederi aplicabile în anul 2021

 1. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5380 lei.

 2. Conform prevederilor art.16 din Legea nr.16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:

 • În cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5380 lei;

 • În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2690 lei.

 1. În conformitate cu prevederile art.138 și ale art. 138.1 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale;

 • 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

 • 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

 • 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Conform art.42 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și comletările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

   1. Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

   2. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare , care datorează contribuția la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contribuții și în anul 2021.

  2. Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurae socială este de 25%.

 1. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2300 lei, reprezentând valoarea salaraiului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021.

 2. Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 800 lei.

 3. În anul 2021 valoarea punctului de pensie se menține la 1442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

 4. Potrivit art.77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. În anul 2021 indemnizația de însoțitor se menține la 1154 lei.

 5. În anul 2021 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 1,41.

 6. Indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art.151 din Legea nr.411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 96 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și cmpletările ulterioare, este următorul:

(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale)/ 25 puncte procentuale = 0,85000

 1. Conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2300 lei.

  1. Prin excepție, începând cu aceeași dată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin 1 an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2350 lei.

 2. În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Potrivit prevederilor art 18 alin. (1) din Legea nr. 16/2021, în anul 2021 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.

  1. În conformitate cu dispozițiile art.19 din Legea nr. 16/2021, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card se menține la 2,15 lei și se suportă din bugetul în care se finațează dreptul respectiv.

Cu deosebită consideraţie,

Daniela STOENESCU

Purtător de cuvânt al Casei de pensii Dâmbovița