CJAS DÂMBOVIȚA: PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE PENTRU ASIGURAREA MEDICALĂ PORTABILĂ

Procedura de emitere a documentului portabil S1 – Înregistrare pentru asigurare medicală
Documentul portabil S1 reprezintă un document care atestă dreptul la asistenţă medicală în statul membru în care o persoană îşi are reşedinţa, atunci când acesta nu coincide cu statul în care persoana este asigurată. Documentul portabil (DP) S1 înlocuieşte formularele europene E 106, E109, E120 şi E121.
Deţinătorul documentului portabil (DP) S1 beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurat în temeiul legislației menționate.
DP S1 este eliberat pentru persoanele salariate sau lucrătorii independenţi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat decât statul competent, când sunt detaşaţi sau în caz de pluriactivitate, lucrătorii frontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie ai acestora.
În vederea eliberării DP S1, persoana solicitantă trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia este înregistrată ca persoană asigurată, următoarele documente, după caz:
-cerere;
-copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
-documentul portabil A1 care atestă că persoana în cauză rămâne supusă legislaţiei din România.
-declaraţie pe proprie răspundere, în cazul lucrătorului frontalier cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi prin urmare încadrarea în această categorie;
-dovada că urmează o formă de învăţământ în statul de reşedinţă, în cazul studentului (în situaţia în care studenţii care urmează o formă de învăţământ superior în România merg să studieze într-un alt stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord în cadrul unor programe ale Uniunii Europene ce au drept scop schimburile de studenţi, ex. programul Erasmus).
-copie de pe cererea de pensionare în cazul solicitanţilor de pensie;
-copie de pe decizia de pensionare, în cazul titularilor de pensii
!!! Documentul portabil A1 atestă care este legislaţia aplicabilă în cazul lucrătorilor salariaţi sau independenţi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat decât statul competent sau în caz de pluriactivitate (desemnează situaţia în care un lucrător desfăşoară simultan sau alternativ activităţi salariate şi/sau independente pe teritoriul a două sau mai multe state membre). Pe durata desfăşurării activităţii în străinătate, lucrătorul trebuie să prezinte documentul A1, autorităţilor din statul membru gazdă, întrucât în absenţa acestuia autorităţile respective pot impune afilierea la sistemul de securitate socială al statului membru gazdă şi plata contribuţiilor aferente în statul membru gazdă.
Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia competentă să elibereze documentul portabil A1, în situaţia în care legislaţia aplicabilă în materie de securitate socială aplicabilă unei persoane este cea din România.
Documentul portabil A1 nu se solicită în cazul lucrătorilor frontalieri, respectiv studenţilor care urmează o formă de învăţământ superior în România merg să studieze într-un alt stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord în cadrul unor programe ale Uniunii Europene ce au drept scop schimburile de studenţi.
În vederea eliberării DP S1, casele de asigurări verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante. În cazul membrilor de familie pentru care se solicită DP S1 se va verifica statutul de asigurat al persoanei de la care derivă dreptul de acordare a prestaţiilor medicale conform legislaţiei statului membru de reşedinţă.
Prestaţiile acordate în baza DP S1 generează rambursări pe bază de facturi.
Prezenta procedură nu înlocuieşte sau limitează prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009, cu modificările şi completările ulterioare.