Cod Deontologic

 

 1. JURNALISTUL ŞI MASS-MEDIA

1.1 Jurnalistul este persoana care se ocupă în mod regulat de colectarea,fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informaţii referitoare la evenimente locale, naţionale, internaţionale sau alte probleme de interes public, cu scopul diseminării publice, câştigându-şi traiul în proporţie

semnificativă din această activitate.

1.2. Jurnalistul îşi va exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi

prezentul Cod Deontologic.

1.3. Mass-media reprezintă totalitatea mijloacelor de informare în masă: online,audio-video sau tipărite, care au fost înfiinţate şi au calitate juridică în acest scop.

 1. INTEGRITATE

2.1. Jurnalistul este dator săsemnaleze neglijenţa, injustiţia si abuzul de orice fel.

2.2 Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a instituţiei mass media.

2.3. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

2.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de conştiinţă. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri.

Această libertate derivădin obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bună-credinţă.

2.5. Implicarea jurnalistului în orice negocieri privind vânzarea de spaţiu publicitar sau atragerea de sponsorizări este interzisă.

 1. CONFLICTE DE INTERESE

3.1. Jurnalistul va evita săse afle într-o situaţie de conflict de interese. În acest scop, instituţiile mass media vor asigura jurnalistului un mediu de lucru în care se practică o separare totală a activităţilor jurnalistice de cele economice.

3.2. Pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul să nu fie membru al vreunui partid politic.

3.3. Jurnalistului îi este interzis să fie informator sau ofiţer acoperit al unui serviciu secret.

3.4. Jurnalistul trebuie să depună anual o declaraţie de interese la conducereainstituţiilor mass-media la care este angajat sau cu care colaborează. Se recomandă ca mass-media să facă publice online respectivele declaraţii. Jurnalistul poate decideunilateral să îşi facă publică declaraţia de interese pe site-ul unei organizaţii profesionale.

 1. CADOURI, SPONSORIZĂRI ŞI ALTE BENEFICII

4.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a ob

ţine beneficii personale sau înfavoarea unor terţe părţi este inacceptabilă şi constituie o gravă încălcare a normelor etice.

4.2. Jurnalistul nu va accepta cadouri în bani, în natur

Ă sau orice alte avantaje care îi

sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic.

Jurnalistul nu va accepta invitaţii

care nu îi sunt necesare în activitatea jurnalistică. Se permite acceptarea de materiale promoţionale sau a altor obiecte cu valoare foarte mică. Documentarea şi

redactarea produselor jurnalistice nu trebuie să fie influenţate sau împiedicate de

cadourile, invitaţiile sau alte avantaje primite. Dacă un jurnalist participă la deplasări

în interes de serviciu la care a fost invitat, va face publică modalitatea de finanţare a deplasării.

4.3. În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice saucu diverse societăţi comerciale sau de drept privat (fundaţii, asociaţii, partide),jurnalistului îi sunt interzise înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa.

 1. CORECTITUDINE

5.1. Jurnalistul care distorsionează intenţionat informaţia,

care face acuzaţii nefondate, plagiază, foloseşte fără permisiune fotografii sau înregistrări audio-video

sau calomniază,săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate.

5.2. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. Citatele trebuie să fie exacte,iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate.

5.3. În spiritul corectei informări a opiniei publice, în cazul autorilor de produse jurnalistice care nu deţin statutul de jurnalişti profesionişti, se impune precizarea

statutului social şi politic al acestora.

5.4. Este obligatorie separarea netă a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Publicitatea va fi prezentată astfel încât să nu poată fi confundată cu informaţii factuale, obiective. Textele, imaginile şi desenele publicitare trebuie să poarte vizibil menţiunea “PUBLICITATE”.

5.5. Jurnalistul se bucură, potrivit legii, de protecţia drepturilor de autor.

 1. VERIFICAREA INFORMAŢIILOR

6.1. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a verifica informaţiile înainte de a le publica. Informaţiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi publicate.

 1. RECTIFICAREA ERORILOR

7.1. Jurnalistul are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare apărută în materialele sale.

7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă. Dreptul la replica se publicăîn condiţii similare cu materialul

jurnalistic vizat, în cel mai scurt timp posibil.

Dreptul la replică poate fi solicitat în termen de 30 de zile de la apariţia produsului jurnalistic.

 1. SEPARAREA FAPTELOR DE OPINII

8.1. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună-credinţă.

8.2. Jurnalistul nu are dreptul să prezinte opinii drept fapte. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a separa faptele de opinii.

8.3. Jurnalistul trebuie săexprime opinii pe o bază factuală.

 1. VIAŢA PRIVATĂ

9.1. Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţa private şi demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă).

9.2. Amestecul în viaţa private este permis numai atunci când interesul public prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei. În acest sens, îi este permis

jurnalistului să prezinte public fapte şi informaţii care privesc viaţa privată a persoanelor publice, atunci când acestea se abat de la normele morale şi legale.

 1. PROTECŢIA VICTIMELOR

10.1. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. De acelaşi regim de protecţie a identităţii beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi,refugiaţi, etc.).

 1. PROTECŢIA MINORILOR

11.1. Jurnalistul va proteja identitatea minorilor implicaţi

în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri, etc),

inclusiv ca martori.

În acest sens, înregistrările video şi fotografiile vor fi modificate pentru protejarea

identităţii minorilor.

11.2. Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi.

De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul prezintă, cu acordul părinţilor

sau tutorilor, situaţii pozitive din viaţa minorilor.

 1. DETALIEREA ELEMENTELOR MORBIDE

12.1. Jurnalistul va evita descrierea de tehnici

şi metode infracţionale, tehnici suicidale, vicii şi nu va utilize imagini violente şi alte elemente morbide.

Deseamenea, jurnalistul va evita să provoace, să promoveze şi să dezvolte evenimente

jurnalistice având ca subiect evenimente morbide. Infracţiunile, crimele, terorismul,

precum şi alte activităţi crude şi inumane nu trebuie încurajate sau prezentate într-un

mod pozitiv.

 1. DISCRIMINAREA

13.1. Jurnalistul este dator să nu discrimineze şi să nu instige la ură şi violenţă. Sevor menţiona rasa, naţionalitatea sau apartenenţa la o anumită comunitate

(religioasă, etnică, lingvistică, sexuală, etc) numai în cazurile în care informaţia este relevantă în cadrul subiectului tratat.

 1. PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE

14.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovătie, astfel încât nici un individ nu va fi prezentat drept făptuitor până când o instanţă juridică nu se va fi

pronunţat. Excepţie fac situaţiile când fapta a fost comisă în public sau autorul a mărturisit săvârşirea faptei.

14.2. Nu se vor aduce acuzaţii fără să se ofere posibilitatea celui învinuit să îşi exprime punctul de vedere.

În cazul unor păreri divergente, jurnalistul va da

publicităţii punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.

 1. PROTECŢIA SURSELOR

15.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea surselor în cazul în care

acestea solicită acest lucru, dar şi în cazul în care dezvăluirea identităţii surselor le

poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică

sau locul de muncă.

15.2. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţ

ii surselor este în egală măsură un drept şi o obligaţie al jurnalistului.

15.3. Jurnalistul are obligaţia de a respecta dorinţa interlocutorilor care solicită să

discute cu jurnalistul în condiţii de confidenţialitate (

off the record).

 1. TEHNICI SPECIALE DE COLECTARE A INFORMAŢIILOR

16.1. Ca regulă generală, jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie jurnalistică este justificată

atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace.

16.2. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.