COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA ANGAJEAZĂ CITITOR DE CONTOARE!

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

Candidatul ideal:

Studii medii ;

Disponibilitate pentru program prelungit;

 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă pentru persoane fizice şi agenţi economici şi distribuire facturi în zona repartizată.

 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor şi a datelor contractuale privind serviciile facturate.

 • Verificarea în teren a branşamentelor contorizate sau necontorizate şi a racordurilor de canalizare sau surse proprii.

 • Identificarea pierderilor din căminele de apometre şi transmiterea acestora spre rezolvare.

 • Transmiterea notificărilor şi debranşarea clienţilor rău platnici în zona repartizată.

 1. În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Băatianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

-Dosar cu şină;

-Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

Adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare indeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă01.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Proba practică01.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

 5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare

 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apararea împotriva incendiilor

 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA