Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA MALU CU FLORI DIN SATUL MALU CU FLORI, ÎN COMUNA MALU CU FLORI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Titlul proiectului: MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA MALU CU FLORI DIN SATUL MALU CU
FLORI, ÎN COMUNA MALU CU FLORI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Numele Beneficiarului: UAT Comuna Malu cu Flori
Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu
Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Valoarea totală a proiectului: 6.718.326,41 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 6.463.330,16 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR – 85,00% din cheltuielile eligibile și din bugetul național – 13,00% din cheltuielile eligibile), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului în sumă de 131.904,70 lei, iar valoarea neeligibilă 123.091,55 lei.
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Obiective specifice ale proiectului:
Obiectivul specific nr. 1: Investirea în infrastructură prin:
– reabilitarea construcției existente și extinderea acesteia
– asigurarea utilităților necesare funcționării
– dotarea cu echipamente specializate
Obiectivul specific nr. 2: Pentru remedierea deficiențelor semnalate mai înainte, prin proiect se propune modernizarea, extinderea și dotarea școlii existente. S-a luat în considerare o capacitate de 180 de elevi care pot desfășura activități în acest obiectiv.
Rezultatele proiectului:
➢ O școală cu o capacitate de 180 de elevi.
➢ Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educaţională pentru învăţământul general
obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Implementarea acestui proiect de modernizare, extindere și dotare a Școlii Malu cu Flori din Satul Malu cu Flori are numeroase efecte pozitive, atât asupra elevilor și cadrelor didactice, cât și asupra comunității în ansamblu prin îmbunătățirea calității educației, îmbunătățirea climatului școlar, creșterea performanțelor școlare, atracția și retenția cadrelor didactice.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României de calitate, impact asupra comunității, creșterea șanselor de angajare și promovarea tehnologiei și inovației.
Durata de implementare: 67 luni (între 01.06.2018 și 31.12.2023)
Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, județul Dâmbovița, Comuna Malu cu Flori, Sat Malu cu Flori, Strada Principală, nr. 140
Cod SMIS proiect: 124838
Persoană de contact proiect: SIMENE Gabriela – manager proiect
Date de contact: telefon: 0766 230 585, fax: 0245 670 114, e-mail: primaria.malu@yahoo.com