EXAMEN DE DETECTIV PARTICULAR LA IPJ ARGEȘ!

Înscrierile pentru examenul de obținere a atestatului de detectiv particular au început! Data limită pentru înscrieri este 16 februarie 2022, iar examenul va avea loc la data de 08 martie 2022. Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul I.P.J.Argeş, până la data de 16 februarie 2022, inclusiv, dosarele personale întocmite conform art. 5 şi art. 6 din Legea 329/2003 (cu completările aduse prin O.U.G. nr.41/28.06.2016), în vederea susţinerii examenului ce va avea loc, în data de 8 martie 2022, orele 10.00, la sediul acestei instituţii.

Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular va consta într-o probă scrisă, eliminatorie, precum și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații vor fi declarați ,,admis” sau ,,respins”.

Dosarul personal al candidatului trebuie să conțină următoarele:

 1. a) cerere înscriere;
 2. b) curriculum vitae;
 3. b) actul de studii, în original și în copie, sau, dupa caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003;
 4. c) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea 329/2003, distinct de documentul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003, cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi;
 5. d) certificat medical și certificat de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat (cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii);
 6. e) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevazută la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea 329/2003 (nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice);
 7. f) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale (tariful este în valoare de 139,28 lei și se achită la sediul I.P.J. Argeș – Serviciul Financiar).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Inspector de poliție Tudor Paul Ionuț, la nr. de telefon 0248/607000, interior 20161.

 1. TEMATICA
 • Drepturile și libertațile fundamentale – Constituția României;
 • Legea penală și limitele ei de aplicare;
 • Infracțiunea;
 • Infracțiuni contra libertății persoanei;
 • Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private;
 • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
 • Infracțiuni de corupție;
 • Infracțiuni de serviciu;
 • Infracțiuni de fals;
 • Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;
 • Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;
 • Infracțiuni contra securității naționale;
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Percheziția;
 • Sesizarea organelor de urmarire penală;
 • Contractul;
 • Exercitarea profesiei de detectiv particular;
 • Organizarea și funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;
 • Protecția informațiilor clasificate;
 • Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate. Accesul la informațiile clasificate;
 • Constituirea societăților;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. BIBLIOGRAFIA 
 • Constituța României, din 1991, republicată, Titlul II, cap. I, II;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare:

Partea generală, Titlul I, Titlul II;

– Partea specială, Titlul I, cap. VI, art. 206-208, cap. IX, art. 224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art. 271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul V, cap. I, art. 291, art. 292, cap. II, art. 302-304, Titlul VI, cap. III, art. 320-327, Titlul VII, cap. IV, art. 348, cap. VI, art. 360-366, Titlul X, art. 409-410;

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare:

Partea generală,Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art. 156-158;

– Partea specială, Titlul I, cap. II, art. 288-290;

 • Legea nr. 287 /2009, republicată, privind Codul civil, Cartea V, Titlul II, cap. I;
 • Legea 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1666/2004, privind Norme de aplicare a Legii nr. 329/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare:

Cap. I – III, cap. V;

 • H.G. nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare:
 • II, Secțiunea a 1-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;
 • Legea 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare:

titlul II, cap. I, cap. III;

 • Legea 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritațile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

BIROUL DE PRESĂ