EXECUTARE SILITĂ TEREN ÎN PRISEACA! ANUNȚ TRANSMIS DE PRIMĂRIA TÂRGOVIȘTE

Anul 2021 luna 09 ziua 20

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 10, luna noiembrie, anul 2021, ora 11.00, in localitatea Targoviste, str. Revolutiei, nr . 1-3, „sala Multifunctionala”, subsol, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului AGENTIA PRO CASA S.R.L.2, cu domiciliul fiscal/sediul în România, judeţul Dambovita, municipiul Targoviste, b-dul I.C. Bratianu, nr. 30, bl. A2, sc. C, ap. 1, C.U.I. 15568247, , prima licitatie:

a) teren extravilan categoria de folosinta arabil: in suprafata de 2440 mp, identificat prin nr. cadastral 8847, inscris in Cartea funciara nr. 76868 a Municipiul Targoviste, situat în localitatea Targoviste – cartier Priseaca, tarla 42, parcela 609/13, deţinut în baza5) Contractului de Vanzare – Cumparare autentificat sub nr. 5732/08.10.2007, pret de evaluare/de pornire al licitatiei3 22.500 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz:

Creditori 4 Sarcini 5

ECOSOFT SRL

614 744.14 lei

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

  1. oferta de cumparare;
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar MUNICIPIULTARGOVISTE, str. Revolutiei, nr. 1-3, Codul de identificare fiscală: 42799448;

  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

  4. pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

  6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

  7. pentru persoanele fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.

Alte informatii de interes pentru cumparator:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din b-dul Unirii nr. 24-26, la numarul de telefon 0735 505 311 sau e-mail executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro.

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.