GUVERNUL ROMÂNIEI A PRELUNGIT STAREA DE ALERTĂ! CE NOI MĂSURI AU FOST ADOPTATE?

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020.
Art. 2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,
necesar a fi adoptate începând cu data de 15.10.2020, în contextul epidemiologic actual,
sunt prevăzute în anexa 1.
Art. 3 Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în
vigoare începând cu data de 15.10.2020, prevăzută în anexa 2.
Art. 4 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, alin. (1), cu două noi litere astfel:
”y) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie,
returnate în procedură accelerată.”
;
z) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează
deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor
contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document
justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat
”.
Art. 5 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, cu un aliniat nou după aliniatul (3), astfel:
”(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) trebuie
efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conțină inclusiv datele
de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele”
.
Art. 6 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se modifică la art. 5 alin 1 și va avea următorul cuprins:
„(1)Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale
în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică
– în program de hemodializă),preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,

3
efectuare testului prevăzut la art. 3 alin (3) ș.a., poate fi analizată suspendarea
temporara a măsurii de carantină prevăzută la art. 2 și art. 4, pe baza documentelor
justificative.”
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
Art. 8 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE
DURATA STĂRII DE ALERTĂ
1.
Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de
poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile
și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București.
3. Se propune testarea săptămânală, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a
personalului de îngrijiri care își desfășoară activitatea în așezămintele prevăzute la pct.
2.
4. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu
respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
5. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor
centrelor operative pentru situații de urgență cu activitatea temporară, precum și a
Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor
județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
6. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul
de muncă, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.
7. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
8. Se consideră necesară instituirea obligației de purtare a măștii de protecție,
astfel încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise,
cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele
asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje,
exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea
instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
9. În condițiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise
afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în
spațiile respective, la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă.

5
10. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
11. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel
încât să acopere nasul și gura, pentru candidații și echipele de campanie în timpul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor
pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020.
12. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
organizate și desfășurate potrivit punctelor
13-29.
13. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
14. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului
și al ministrului sănătății.
15. În condițiile pct. 13, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se
asigure minimum 7 mp/persoană.
16. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în
aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății.
17. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele
14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori.
18. În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții
unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3
persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai
cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de

minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
20. În condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu
participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se
desfășoară respectiva activitate.
21. Se propune interzicerea participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase
prevăzute la pct. 19 a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în
care se desfășoară aceste activități.
22. Se menține interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer
liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care
nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale.
23. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri,
mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale,
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).
24. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătății.
25. Se permite organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în
domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților
specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
26. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4
mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
27. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri cu un număr de participanți
de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului;

7
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
28. Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul
campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea
următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile
în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora
la maximum două ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne
vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în
cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un
grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul
acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă
electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
30. Se propune menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele
de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit OUG
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările
ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de ședere sau un alt document echivalent, cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de
personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;


e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al organizațiilor
internaționale, precum și membrii familiilor acestora care îi însoțesc în misiuni
permanente pe teritoriul România, personalul militar sau personalul care poate
asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor
și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei
cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către
un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, precum și persoane returnate
în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrătorii transfrontalieri, lucrătorii sezonieri din
agricultură, personalul navigant, maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții
sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii;
m)membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual,
personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează
pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor
documente justificative.
31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în
state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor
temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic.
33. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și
dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de
Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru
Situații de Urgență, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din
România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, se face prin
hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea
unei autorități publice din România;

9
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din
alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu
avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație.
35. Se propune interzicerea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii
ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către
locurile unde se desfășoară aceste activități.
36.Consideră necesară menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
36.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
36.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
36.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția
traficului de marfă).
36.4 la frontiera româno-moldoveană:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați.
36.5 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Naidăș, județul Caraș-Severin;
c) Vălcani, județul Timiș;
d) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);

10
e) Lunga, județul Timiș;
f) Foeni, județul Timiș.
37. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor
alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se
desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de
1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și
este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
38. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor
sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea
maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități
în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele
14 zile.
39. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 37 și 38
este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în
spațiile respective.
40. Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite
prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi
mediului de afaceri.
41. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul
clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și
participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu
respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
42. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi
și discoteci.
43. În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori
economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a
activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
44. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele
din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și

11
personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
45. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări,
halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile
și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și
în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al
materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru
pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul
prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
46. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
47. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane,
gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită
pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin
ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
48. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
49. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
50. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

12
51. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la
intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie
a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite
prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
52. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin
ordinul ministrului sănătății.
53. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri
de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și
activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura
activitatea.
54. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc
pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară
intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul
SARS-CoV-2.
55. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
56. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
ministrului sănătății.
57. Se menține obligația ca activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, să se
desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
sănătății.
58. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea
examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor
de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al
ministrului sănătății.
59. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie
instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină,
precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

13
60. Se propune a se institui obligația analizării modului de desfășurare a activității
și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu
pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați.
61. În vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii
economici publici și privați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să
fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la
o diferență de cel puțin 1 oră.
62. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele
14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se
realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor
prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
finalul acesteia.
63. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată
a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
64. La stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în
considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi
pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.

SURSA: INSTITUȚIA PREFECTULUI DÂMBOVIȚA