POST VACANT LA COMPANIA DE APĂ PENTRU CEI CU STUDII SUPERIOARE

A N U N T

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 29.07.2022, ora 12.00, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de RESPONSABIL PROCES in cadrul BIROU RELATII CU PUBLICUL- DEPARTAMENT COMERCIAL- 1 POST

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

 

2.Criterii specifice:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent cu examen de diploma
 • Sa faca dovada vechimii in munca: minim 2 ani
 • Sa detina cunostinte de operare PC, Microsoft Office (Word, excel, etc)- nivel avansat dovedite prin certificat de calificare –/certificat competente profesionale/declaratie pe propria raspundere privind nivelul avansat al cunostintelor de operare PC
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

 

 1. Descrierea postului:
 • Organizarea activitatii de relatii cu publicul (plati, facturi, contracte, alte tipuri de sesizari), scris si verbal, transmiterea raspunsurilor respectand legislatia in vigoare la sesizarile primite si monitorizarea acestora
 • Cresterea gradului de satisfacere a exigentelor clientilor prin solutionarea si raspunsul prompt la reclamatiile privind facturarea, cat si alte reclamatii privind activitatile companiei
 • Urmarirea si asigurarea redactarii adreselor/anunturilor pentru intreaga companie
 • Arhivarea sesizarilor/adreselor si raspunsurilor/solutionarilor pentru sesizarile/adresele primite atat in format electronic cat si pe suport de hartie;
 • Respectarea criteriilor de eficienta privind calitatea serviciilor desfasurate.

 

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.07.2022-27.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii superioare absolvite cu diploma de licenta si supliment descriptiv/ echivalent cu examen de diploma
 • Copii certificate calificare/competente profesionale privind nivelul avansat detinut in operarea PC-ului, Microsoft Office (Word, Excell, etc)
 • Copia carnetului de munca, sau dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in nunca, solicitata mai sus, sau extras REVISAL
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

 

          Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila29.07.2022, ora 12.00

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 

 6.Proba practica29.07.2022, incepand cu ora 14.00

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de RESPONSABIL PROCES in cadrul BIROULUI RELATII CU PUBLICUL- DEPARTAMENT COMERCIAL- 1 POST

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr.90/20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind monitorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 5. Ordonanta nr.27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 6. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;